Skip to content

□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody


na przetwarzanie przez My Tower Europe z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej: „Administratorem”) moich danych osobowych szczególnych kategorii, tj. danych biometrycznych w postaci informacji o wizerunku twarzy w celu:
1) umożliwienia Administratorowi rozpoznania i identyfikacji osób wchodzących do pomieszczeń w nieruchomości,
2) zapewnienia bezpieczeństwa mienia, które znajdują się na nieruchomości,
3) ograniczenia dostępu do pomieszczeń znajdujących w nieruchomości.
W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych szczególnych kategorii, tj. danych biometrycznych.
1. Administratorem Państwa danych jest My Tower Europe z siedzibą w Krakowie, ul. Sukiennicza 8/U7, 31-069 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000882769, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, w pełni opłacony, NIP: 6762592315, adres e-mail: kontakt@mytowerapp.eu, zwana dalej: „My Tower”.
2. My Tower powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mytowerapp.eu
3. Państwa dane biometryczne, dalej: „dane”, w postaci informacji o wizerunku twarzy będą przetwarzane w celu:
1) umożliwienia My Tower rozpoznania i identyfikacji osób wchodzących do pomieszczeń w nieruchomości,
2) zapewnienia bezpieczeństwa mienia, które znajdują się na nieruchomości,
3) ograniczenia dostępu do pomieszczeń znajdujących w nieruchomości.
Informacja o przetwarzaniu przez My Tower innych danych osobowych jest zawarta w Polityce prywatności.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych szczególnych kategorii, tj. danych biometrycznych jest:
a) art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, tj. Państwa zgoda,
b) w zakresie pozostałych danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes My Tower polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia i nieruchomości oraz ograniczenie dostępu do niej.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność wstępu do pomieszczeń znajdujących się na nieruchomości, do których dostęp posiada ograniczone grono uprawnionych osób, a tożsamość osoby wchodzącej jest sprawdzana przy wykorzystaniu danych osobowych z wykorzystaniem danych biometrycznych. Dostęp do pomieszczeń nadal będzie możliwy za pomocą generowanych przez Aplikację kodów jednorazowych.
6. Odbiorcami Państwa danych będą dostawcom usług, takich jak dostawcy usługi hostingowych oraz dostawcy usług kontroli dostępu.
7. Państwa dane nie będą transferowane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8. Państwa dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata i nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Przysługuje Państwu prawo żądania:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) przeniesienia danych,
jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim My Tower przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
11. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego My Tower dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.